Handelsbetingelser

Betalingsbetingelser

er fakturadato + 14 dage (ikke bankdage). Alle priser er inkl. moms.
Alle priser er med forbehold for prisændringer, og andre tydelige fejl
Hvis fakturas betalingsfrist ikke overholdes, kan SolKro tilbageholde
fremtidige og nutidige produkter og services. Samt at man ved overskridelse af
betalingsfristen, vil der blive fremsendt rykkere, hvilke blive pålagt
rykkergebyrer i henhold til renteloven.
Solkro forbeholder sig ejendomsretten til solgte ydelser, indtil fakturaer er
betalt.  

Reklamation og ansvar

Risikoen overgår til kunden på leveringstidspunktet, hvis andet ikke er aftalt.
Leveringstidspunktet defineres som værende tidspunktet, hvor kunden får adgang
til ydelsen eller produktet.

Solkro er forpligtet til at foretage afhjælpning af fejl i programmel leveret af Solkro, som består i,
at disse ikke lever op til de aftalte specifikationer i godkendt
produktbeskrivelse, kravspecifikation eller tilbud. Dette er i overensstemmelse
med nedenstående vilkår og med den hurtighed situationen kræver på egen
bekostning.

Solkros ansvar omfatter ikke:
1. Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb af kunden i
system/programmel leveret af Solkro, som ikke er sket i overensstemmelse med Solkros
instruktioner.
2. Fejl opstået som følge af kundens anvendelse af system/programme, på en
anden måde.


Kunden skal desuden anmelde fejl eller mangler til Solkrostraks efter disse er
opdaget og indenfor rimelig tid.

 

Garantiperiode

Solkro har kun ansvar
for fejl og mangler, som bliver givet inden for 60 dage efter, at løsningen er
overdraget. Fejl og mangler der indberettes efter 60 dage fra
leveringstidspunktet vil blive rettet og afregnet pr. forbrugt tid, til den
aftalte timesats. Det er således kundens ansvar at teste løsningen
og at indberette fejl og mangler senest 30 dage efter overdragelse.

  

Ansvarsbegrænsning

Solkro er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler,
med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset hvilket
ansvarsgrundlag der lægges til grund. Erstatningsansvaret begrænses til et
beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for det produkt, der er tale
om. Solkro skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab
eller følgeskader som skyldes at Solkros ydelser ikke kan anvendes som forudsat,
samt:

–           Tab relateret til uvedkommendes adgang til data og
       systemer

–           Tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder
       bort eller misligholdes

–           Tab som skyldes, at data eller informationer
       forsvinder eller forvanskes eller lignende

 

Alt dette medmindre der
har været forsæt eller grov uagtsomhed

Det er til enhver tid
kundens eget ansvar at overholde gældende lovgivning.

 

Underleverandører

Solkro er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

Forsinkelser

Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig
med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til
nøjagtig bestemt tid. Som følge af aftaleloven.

  

Ophavsret på CMS og
programmel udviklet af Solkro

Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte CMS og
programmer udviklet af Solkro Såfremt kunden foretager programændringer uden Solkros forudgående samtykke,
bortfalder Solkros forpligtelser i relation til programmet i enhver henseende,
herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

Solkros programmer er genstand for ophavsret og er fortroligt, derfor må systemer og den tilhørende
dokumentation ikke uden Solkros forudgående skriftlige samtykkereproduceres i
et videre omfang end nødvendigt for programmets drift og sikkerhed.

Kunden må ikke uden Solkros skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand,
ej heller gennem retsforfølgning eller konkurs.

Kunden er forpligtet til at behandle programmet og dokumentationen på en sådan måde, at uberettiget
kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres.

 

Copyright

Hjemmesider og e-mail adresser er placeret på Solkros servere må ikke bruges til distribution af
information, som krænker tredjemands rettigheder, og som er i strid med dansk
lovgivning eller som indeholder anstødeligt materiale. Dette være sig i form af
tekst, billeder, filmklip eller links til
tilsvarende materiale. Ved produktion af hjemmesider fralægger Solkro sig ansvaret for eventuel
overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst og
billeder m.v. Koder, tekst, grafik og billeder fremstillet af Solkro underlagt
loven om ophavsret.
I kildekoden til hjemmesiden fremgår det, at Solkro har produceret hjemmesiden.
Solkro forbeholder sig ret til at henvise andre kunder til eksisterende kunders
hjemmesider, under menupunktet referencer, samt i andre salgsmaterialer.
Ophavsretten til udviklede løsninger, koncepter, kreative oplæg,
originalmateriale m.m. tilhører Solkro og må ikke uden Solkros godkendelse
overdrages til tredjemand.

 

Tvister

Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets
almindelige regler. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser kan indbringes for
de almindelige danske domstole med Retten i Holstebro som værneting i 1.
instans.

 

Ændringer i handelsbetingelser

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på https://www.solkro.dk

 

Vores "Forms" under kontakt, har været nede. Derfor har vi ikke modtaget beskeder derpå. Problemet er nu løst, og vi kan kontaktes på ny.
This is default text for notification bar